Historie od 21. září 1873 do r.1900

          

                                Citace z naší kroniky, kterou opětovně založil                                                                            v roce 1983 člen požárního sboru  

                                          p. Josef Štolba ( 3.7.1917 - 22.12.2009  ) 

                         

  Pan Josef Štolba byl členem sboru dobrovolných hasičů od roku 1937.

 

          Po stránce vzniku požárních sborů řadíme se k těm, které byly založeny v prvé desítce let po prvním sboru dobrovolných hasičů vůbec.                                                                     

         Tenkrát dne 21.září 1873 se sešlo 10 dobrovolníků, aby připravili podklady pro vytvoření sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi. Na ustanovující schůzi byli zvoleni  funkcionáři: Starosta sboru: Matěj Krešl, místostarosta: Václav Holý, náčelník: Boh. Jarkovský, členové výboru: Jan Skřivánek, Jiří Grunet, Václav a Josef Vondráček. Všichni se zavázali slavnostním slibem poslušnosti, že budou se všech sil pracovat na zdolávání dravého živlu - ohně - který tenkrát často ožebračoval a na dlouhá léta připravoval přetěžké chvíle občanům žijícím z větší části pod doškovými střechami.                        

          Za tři týdny po založení sboru čítá již 49 členů. Členové přispívající platili tehdy 20 krejcarů ročně. Přispívající se neúčastnili cvičení ani pomoci při požáru. Rádi,ale přispívají na zakoupení prvního nářadí.               

           Mladý sbor pilně cvičí,kupuje nářadí ,,výzbroj", skouší vydatnost studní v obci, a už 1874 pomýšlí na zakoupení první stříkačky. V dalším roce 1875 zvyšuje činnost ve cvičení na každou neděli. Nedbalou docházku trestají vyloučením. S velkým zájmem čtou členové první odebíraný časopis: ,,Hasičské rozhledy".                                                                                    

           Pořizují si plátěné pracovní obleky a v roce 1876 si s chloubou připínají na přilbu první hasičské odznaky.                         

           Až v r. 1878 v květnu odjíždí k radosti všeho členstva Jos. Lounský a br. Mráček do Prahy, aby zakoupili novou vozovou stříkačku. Jedná se o ruční stříkačku taženou koňmi.      Poznámka kronikáře: ,,Tato stříkačka byla provozu schopná do r. 1961,kdy byla upravena na ,,Pohřební vůz" pro zemřelé pamětníky-hasiče. V r. 1978 byla úplně zlikvidována novou generací.                                          Vraťme se do r. 1878. V tomto roce žádají prozíraví činovníci o podpory na založení ,,Fondu" pro hasiče,při požáru poraněných, případně i k podpoře vdov a sirotků po hasičích.             V r. 1880 byl podán návrh na půjčku 80ti zlatých pro postavení hasičského ležiště. Rovněž zavedena noční hlídka a signálové cvičení.                                                                                     V r. 1881 se přihlásil sbor do členství v Zemské ústřední jednotě  a účastnil se slavnostního odhalení pomníku Prokopa Velikého u Lipan. Klade též 10 zlatých na oltář vlasti ku postavení Národního divadla v Praze.                                                                                                                  V r.1883 zakoupeny pochodně a sbor se účastnil hasičského sjezdu ve Svojšicích.                     Od r.1885 - za nového starosty pana Josefa Koděry - začala pravidelná cvičení se žebříky.                                                                                                                                                                   Další léta jsou pak ve znamení houževnatých příprav na sjezdy: ,, Sjezd česksl. hasičstva v Praze a vdalších letech ve Veltrubech .... at.d.                                                                          Finančně sbor mohutní: v záložně má 256 zl. 93 kr. Proto se všichni členové přihlásili k ,,Ústřední jednotě". Počet členů v té době je kolem 50.                                                                              V r.1896 přijali členové heslo: ,,K ohni záře - tužme paže".!                                                            V r. 1897 - za starosty Jana Stejskala byl obnoven členský slib, vzhledem k získání nových členů. Též se konají přípravy pro župní sjezd na oslavu 25. let trvání sboru v Nové Vsi. Byla založena matrika a zdůrazňuje se důležitost ,,Pohřební pokladny". U příležitosti čtvrtstoletého trvání sboru a sjezdu kolínské župy u nás v Nové Vsi, byl proveden cvičný požární útok na domě č. 68 - p. Šulcové.                                                                                                        Při této příležitosti byli předány diplomy za 25.letou práci u sboru Václavu Vondráčkovi a Fr. Poulovi ...........                                                                                                                    Zvláštního uznání se sboru dostalo při zdolávání katastrofálního požáru dne 2. června 1899 v čís. 70,67,66,64,65,86 a 61 - V témže roce byla založena hasičská knihovna  a odběr časopisů rozšířen o :,,Slezský hasičský věstník".                                                                              Pohřební pokladna se uskutečnila v r. 1900 - pojišťuje se 23 členy a po sjezdu ve Velkém Oseku se zvýšil na 35čl.